Habib Maulana Maslahul Adi

Lulusan Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nyantri di PP Darul Mubarok Kudus & PP Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Siapakah yang Dimaksud Auliya’ dalam Surah Yunus Ayat 62?

Tidak jarang dijumpai dalam Al-Quran, kata yang sama persis secara lafal, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Dengan mempertimbangkan keluasan bahasa Al-Quran serta konteks penggunaannya, hal itu sangat mungkin terjadi. Misalnya ialah kata auliya', yang tidak lain...

Tafsir Surat Yunus Ayat 62: Tak Ada Rasa Takut dan Sedih bagi Wali Allah

Perasaan takut dan sedih merupakan perasaan yang dapat dialami oleh setiap orang. Apabila mendapatkan sebuah musibah, lazimnya manusia akan merasakan kesedihan. Kemudian apabila seseorang mengharapkan supaya tidak terjadi sesuatu padanya di masa yang akan datang, maka itu...

Tafsir Surat Taha Ayat 29-35: Diangkatnya Harun Menjadi Nabi Atas Permintaan Nabi Musa

Selain kedua putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ismail, juga terdapat utusan Allah yang memiliki kaitan saudara, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun ditugaskan bersama dan kepada kaum yang...

Tafsir Surah An-Nur Ayat 33: Al-Quran Menghapus Praktik Perdagangan Perempuan

Perdagangan perempuan dan prostitusi yang masih dijumpai hingga sekarang ini, sejatinya bukanlah sesuatu yang baru di dunia. Praktik tersebut jelas sudah ada sejak zaman Jahiliah, baik terikat dengan paksaan ataupun tidak. Praktik perdagangan perempuan jelas sangat menistakan perempuan...