Azkiya Khikmatiar

Alumni Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Konsentrasi Studi Al-Quran dan Hadis

Artikel Terbaru

Tipologi Penafsiran Al-Quran Menurut Johanna Pink (Part I)

Penafsiran Al-Qur’an pasca era kanonisasi terus mengalami perkembangan. Perkembangan penafsiran ini kemudian menemukan momentum geliatnya di zaman klasik dan pertengahan, ditandai dengan begitu banyaknya...

Surah Ali Imran Ayat 110: Konsep Khairu Ummah dalam Ilmu Sosial Profetik

Realisasi konsep khairu ummah adalah dengan menjadikannya umat Islam sebagai sebaik-baik umat di antara seluruh manusia. Dan predikat ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Benarkah...

Memahami Kepemilikan dan Pergeseran Otoritas Penafsiran Al-Qur’an Menurut Ziauddin Sardar

Otoritas penafsiran Al-Qur’an selalu menjadi isu penting bagi umat Islam dari dahulu hingga di era milenial saat ini. Sebab melalui otoritas inilah penerimaan dan...

Tafsir Surah Al-Isra Ayat 78: Matahari sebagai Petunjuk Waktu Salat

Dalam Islam, pergerakan matahari berfungsi sebagai petunjuk masuknya waktu salat. Salat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang hendaknya dijalankan dengan penuh khusyu’ dan sungguh-sungguh....

Konteks Historis Penolakan Al-Quran Terhadap Puisi

Sikap Al-Quran terhadap puisi (baca: syair) merefleksikan sikap antagonistik: Al-Quran menolak disebut puisi berikut Rasulullah sebagai penyair. Demikian pula mufassir, sekilas menunjukkan sikap standar...

Surah Ar-Ra’d Ayat 26: Rezeki adalah karunia Allah swt yang Harus Diusahakan

Rezeki merupakan segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna, dan memiliki fungsi bagi setiap makhluk. Rezeki adalah karunia Allah swt kepada setiap makhluk-Nya guna menunjang...

Artikel Penulis

Maut Tidak Selalu Kematian, Kenali Lima Makna Maut dalam Al-Quran

Setiap sesuatu yang hidup di muka bumi ini pasti akan bertemu dengan kematian. Kematian dalam Al-Quran disimbolkan dengan kata maut. Di dalam Al-Quran, kata maut terulang sebanyak 161 dengan berbagai derivasinya. Adapun Maut yang dipahami oleh kebanyakan...

Mengenal Muhammad Arkoun serta Pemahamannya tentang Al-Quran

Muhammad Arkoun lahir pada tanggal 1 februari 1928 di Taourirt-Mimoun, Kabilia Al-Jazair, sebuah pegunungan berpenduduk Barber (sebutan untuk penduduk yang tesebar di Afrika bagian Utara) yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, peternakan dan perdagangan kerajinan tangan. Adapun...

Memahami Makna Nisyan dan Penyebabnya di dalam Al-Quran

Kata nisyan merupakan bentuk mashdar dari lafad nasiya yang mempunyai arti melupakan atau melalaikan. Dalam Lisan al-‘Arab disebutkan bahwa kata nisyan merupakan lawan dari kata adz-dzikr yang mempunyai arti mengingat. Di dalam Al-Quran, kata nisyan dan derivasinya...

Mengenal Empat Waqaf dalam Membaca Al-Quran

Waqaf adalah salah satu pembahasan dalam ilmu tajwid yang harus diketahui oleh qari' Al-Quran karena mempunyai peranan penting untuk menjaga keselamatan makna ayat. Sebagaimana perkataan al-Anbari : "salah satu kesempuraan dalam mengetahui Al-Quran adalah dengan mengetahui waqaf...

Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur dan Empat Prinsip Penafsirannya

Ia mempunyai nama lengkap Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin’Abd al-Qadir bin Muhammad bin ‘Asyur. Seorang ulama ahli tafsir yang lebih kerap disapa dengan sebutan Ibnu ‘Asyur ini lahir pada...

Mengenal Empat Pembacaan Nashr Hamid Abu Zaid terhadap Al-Quran

Seorang yang mempunyai nama lengkap Nashr Hamid Rizk Abu Zaid ini lahir di desa Quhafah dekat kota Thantha’ Mesir pada tanggal 10 Juli 1943. Ayahnya adalah seorang aktivis Ikhwanul Muslimin. Di usianya yang ke 8 tahun, Nashr...