Miftahus Syifa Bahrul Ulumiyah

Peminat Literatur Islam Klasik dan Kontemporer

Artikel Terbaru

Amalan Alquran untuk Penyakit Beser hingga Batu Ginjal

Di samping jalan medis, membaca ayat Alquran menjadi salah satu solusi bagi masyarakat muslim untuk mengobati berbagai macam penyakit. Alquran sendiri menyebut dirinya sebagai...

Tafsir Surah Ali ‘Imran [3]: 102; Takwa Sebagai Bentuk Proteksi Diri

Takwa sering diartikan sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Allah Swt. Arti takwa secara umum adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt....

Jalaluddin Rumi: Seni Mengatasi Patah Hati

Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar abad ke-13 dan juga seorang darwis yang namanya sangat terkenal bukan hanya di kalangan umat muslim, namun juga...

Empat Aspek Penting dalam Tadabur Ayat tentang Puasa Ramadan

Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seorang muslim. Setiap muslim dibebankan untuk melaksanakannya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Swt. Nas yang disepakati sebagai dalil kewajiban...

Mengenal Mufasir Sufi; Husamuddin al-Bidlisi

Abu Idris Maulana Husamuddin ‘Ali al-Bidlisi adalah penulis tafsir sufi Jami’ al-Tanzil wa al-Ta’wil. Ulama asal Bitlis (kini masuk wilayah Turki) ini tidak diketahui...

Babak Baru Standarisasi Mushaf Indonesia

Tahun 2019 agaknya menjadi tahun yang penting bagi dunia permushafan Indonesia. Ragam produk mushaf yang diterbitkan Kementerian Agama (selanjutnya disingkat Kemenag) seolah menandai “babak...

Artikel Penulis

Menyoal Makna Syifa dalam Al-Quran

Kata Asy-Syifa dalam Al-Quran disebut sebanyak 6 kali dengan berbagai bentuk derivasinya. Asy-Syifa (kemudian baca tanpa al-ma’rifah: syifa’) menarik untuk disoal karena ia juga dinobatkan sebagai salah satu laqab dari Al-Quran. Penobatan laqab syifa’ untuk Al-Quran menjadi satu informasi...

DJohan Effendi: Pembaharu Islam dan Penulis Tafsir Ijmali Al-Quran Puitis

Bagi kalangan pemikir muslim Indonesia, nama Djohan Effendi terdengar sudah tidak asing. Ia disebut sebagai salah satu pelopor pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, di samping Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wachid, dan Ahmad Wahid. Jika menilik rekam jejak para...

Pembacaan Sufistik KH Misbah Mustafa pada Surah Al-Fatihah

Perkembangan penafsiran Al-Quran dari masa ke masa telah melahirkan beragam corak dan pendekatan oleh mufassir. Namun, sepanjang literatur khazanah Islam, corak penafsiran sufistik tergolong masih sangat langka. Di Indonesia, corak penafsiran sufi atau yang juga disebut dengan...

Multidimensional Manusia dalam Al-Quran Versi Murtadha Muthahhari

Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk (ahsani taqwim) sebagiamana yang tertera pada surah At-Tin ayat 4. Sebaik-baik bentuk tersebut bukan hanya soal fisik saja, namun beberapa aspek yang tak kasat mata seperti anugerah hati nurani dan...

Pembacaan Zaghlul An-Najjar terhadap Ayat-ayat Kematian

Al-Quran selain menyajikan ayat-ayat pedoman kehidupan, juga menginformasikan ayat-ayat tentang kematian. Ayat-ayat kematian yang disampaikan Al-Quran tidak lain bertujuan agar manusia semakin mempertebal keimanannya. Penafsiran ayat-ayat kematian tersebut lazimnya diterangkan mufassir dengan pendekatan teologis atau filosofis. Namun,...

Tafsir Surah Al-An’am Ayat 159: Benang Merah Fanatisme Agama Dulu dan Kini

Fanatisme agama adalah sebuah bentuk sikap kukuh dan kekakuan seorang terhadap kepercayaannya dengan sangat berlebihan tanpa penghayatan. Sikap-sikap tersebut pada ujungnya melahirkan fenomena takfiri yang marak terjadi sekarang, bukan hanya kepada lintas kepercayaan, namun juga sesama saudara...