Muhamad Yoga Firdaus

Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Artikel Terbaru

Terminologi Al-Basyar dalam Al-Qur’an: Manusia Sebagai Makhluk Biologis

Al-Quran adalah risalah langit yang diturunkan ke bumi sebagai hudan linnas, pedoman hidup bagi manusia. Karena itu, Al-Quran tidak luput untuk membicarakan eksistensi makhluk...

Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 35: Menikah dapat Menjadi Wasilah Menuju Keberkahan Allah

Tujuan menikah disyariatkan antara lain untuk mendapatkan ketentraman, dan juga mencakup kebahagiaan (sakinah), yang dilandasi dengan mawaddah dan rahmah. Sudah tentu, ketentraman yang diperoleh...

Mengenal Asy-Syarbini dan Kitab Tafsir Sirajul Munir

A-Imam Al-‘Allamah Syamsuddin, Muhammad bin Muhammad Asy-Syarbini, Al-Qahiri Al-Syafi’i Al-Khatib adalah seorang ulama pengarang kitab Tafsir Sirajul Munir. Beliau seorang ahli fikih madzhab Syafi’i...

Download Tafsir Al-Azhar, Tafsir Bahasa Indonesia Karya Ulama Minangkabau

Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu tafsir Al-Quran yang ditulis dengan bahasa Indonesia, karena kebetulan penulisnya berkebangsaan Indonesia. Penulisnya adalah ulama sekaligus sastrawan Tanah Air...

Hermeneutika Friedrich Schleiermacher dan Relevansinya dengan Tafsir Al-Qur’an

Banyak pemikiran hermeneutika yang digagas para sarjana Barat yang diadopsi sarjana muslim masa kini dalam mengembangkan kajian keislaman. Meski tidak jarang hal ini mendapatkan...

Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Jumlah dan Pembagian Makhraj Huruf

Allah menurunkan Al-Qur’an sebagai “bacaan yang mulia” yang dengannya manusia dapat membedakan antara yang haq dan yang batil, antara yang halal dan yang haram....

Artikel Penulis

Tafsir Surat Thaha Ayat 44: Nilai Kelembutan dalam Berdakwah

Kelembutan adalah sikap syahdu yang selalu diminati oleh setiap orang. Kelembutan dalam berdakwah merupakan modal utama bagi muballigh atau muballighah. Melekatkan diri dengan sikap tersebut adalah sebuah keharusan. Sehingga, pendengar dapat merasa damai dan mudah mencerna apa...

Doa Al-Quran: Surat Ali Imran Ayat 8 untuk Ketetapan Hati dalam Iman

Ketetapan hati menjadi karakter khusus setiap hamba terbaik yang memperoleh petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT. Dengan ketetapan hati, setiap hamba dapat mengarungi kehidupannya sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana seorang hamba memohon kepada...