Mukhammad Nur Hadi

Guru Madrasah Ponpes Azharul Ulum Malang, minat kajian Hukum Islam dan Tafsir Al-Quran

Artikel Terbaru

Kedudukan Manusia Sebagai Khalifah Allah Swt di Muka Bumi

Kata khalifah secara harfiah diartikan dengan “pengganti, wakil.” Khalifah Allah berarti pengganti Allah, atau wakil Allah. Khalifatullah fil ardh, artinya “pengganti atau wakil Allah...

Kajian Kata Mukjizat dalam Al-Quran dan Aspek Kemukjizatan Al-Quran

Kata mukjizat terambil dari bahasa Arab, mu’jizah (معجزة), yang berarti sesuatu yang dapat membuat lemah atau tak mampu. Kamus Besar Bahasa Indonesia V kita...

Tafsir Surah An-Najm Ayat 1-2

Pada Tafsir Surah An-Najm Ayat 1-2 ini menceritakan tentang sumpah Allah terhadap bintang dan kebenaran tentang Nabi Muhammad saw.  Dijelaskan dalam Tafsir Surah An-Najm...

Kajian Makna Kata Sarab (Fatamorgana) dalam Al-Quran dan Hikmahnya

Dalam KBBI, fatamorgana memiliki dua pengertian. Pertama, gejala optis pada objek yang panas sehingga nampak seperti genangan air. Kedua, hal yang besifat khayalan dan...

Mengenal Hukum Wadh’i dan Contohnya dalam Al-Qur’an

Hukum Islam secara terminologi disebut sebagai syariat atau hukum syar’i yang memuat  ketentuan Allah Ta’ala bagi hambanya. Sedangkan syariat sendiri bersumber dari kitabullah dan...

Tafsir Surah Fussilat Ayat 29-30

Tafsir Surah Fussilat Ayat 29-30 berbiacara mengenai dua hal. Pertama mengenai ketidak terimaan orang-orang kafir karena telah terpengaruh oleh setan yang menjerumuskannya keneraka. Kedua...

Artikel Penulis

Bahasa Al-Quran dan Perdebatan Ulama’ Tentang Kosa Kata Non Arab

Al-Quran memang diturunkan di daerah Arab. Karena itu, bahasa Al-Quran mengikuti bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Meskipun pada hakikatnya yang tahu betul bahasa Al-Quran adalah Allah swt semata, wujud Al-Quran adalah media sampainya perintah-perintah Allah kepada...

Kajian Korelasi ayat al-Quran Persepektif Neal Robinson dan Raymond Farrin

Kajian korelasi ayat al-Qur’an dalam dunia tafsir adalah salah satu wilayah kajian yang penting. Pemahaman atas makna suatu ayat jika seseorang bisa membaca keterkaitan antara ayat atau bahkan surat. Ulama tafsir ketika memahami korelasi ayat pada umumnya...