Muhammad Ryan Charisma

Alumni Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya.

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Balaghah Al-Quran: Seni Tata Krama dalam Bahasa Al-Quran

Balaghah al-Quran adalah salah satu alternatif untuk mengetahui seni tata krama dalam bahasa al-Quran. Alasan Allah Swt memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran bukan tanpa maksud. Bahasa Arab sendiri merupakan bahasa yang paling akurat untuk mewakili firman-firman...