Beranda Tafsir Al Quran Inilah 16 Kitab Hasiyah Tafsir Jalalain dari Berbagai Madzhab (Part 1)

Inilah 16 Kitab Hasiyah Tafsir Jalalain dari Berbagai Madzhab (Part 1)

Tafsir Jalalain sampai saat ini menjadi primadona para pembelajar Al-Qur’an. Karya yang ditulis oleh guru-murid, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti ini sangat fenomenal dan dibaca di manapun. Di Indonesia, banyak sekali pondok pesantren yang memasukkan tafsir ini sebagai kurikulumnya. Bahkan, tafsir ini pun melahirkan kitab-kitab baru yang menjelaskan maksud isinya. Kitab ini disebut sebagai kitab hasiyah tafsir jalalain. Menariknya, kitab penjelas ini tidak hanya seideologi dengan dua Jalaluddin itu, melainkan ditulis oleh berbagai madzhab.

Dalam artikel ini akan diuraikan 16 kitab Hasiyah Tafsir Jalalain dari ulama madzhab Syafi’I, Maliki, Hanbali, Hanafi, hingga Zaidi. Tentu, ini hanya beberapa saja yang telah dihimpun oleh peneliti. Bisa jadi ada puluhan kitab penjelas lagi yang belum terinventarisasi. 16 kitab tafsir ini merujuk pada salah satu bab dalam penelitian Kajian atas Kitab Hasiyah Al-Sawi ‘ala Tafsir Al-Jalalain karangan Imam Zaki Fuad.

Baca juga: Alasan Tafsir Jalalain Jadi Tafsir Favorit di Pesantren

Berikut ini kitab-kitab Hasiyah Tafsir Jalalain yang dikelompokkan berdasarkan madzhab penulisnya:

Hasiyah Tafsir Jalalain dari Ulama Madzhab Syafi’i: 

  1. Al-Futuhat al-Ilahiyah bitauhidihi tafsiri al-Jalalain bi Daqaiq al-Khafiyyah

Kitab ini ditulis oleh Sulaiman bin ‘Umar al-Jamal (w. 1204 H/1790 M). Al-Jamal merupakan seorang mufassir dan pakar fiqih yang menguasai berbagai bidang ilmu. Ia berasal dari daerah Maniyat al-Ajili (salah satu daerah barat Mesir), kemudian ia pindah ke Kairo dan wafat di sana. Kitab Al-Futuhat al-Ilahiyah ini menjadi kitab penjelas Tafsir Jalalain yang paing terkenal di dunia. Jumlahnya mencapai empat jilid.

  1. Hasiyah ala Tafsir al-Jalalain Ibn Abi al-Saud

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Shalih Abi al-Su’ud al-Siba’I al-Hafnawi, al-Misri al-Syafi’I (w. 1268 H/1852 M). Ia merupakan ahli tafsir dari Mesir yang menulis tiga jilid Hasiyah Tafsir Jalalain. Namanya dicatat oleh ‘Adil Nuwaihid dalam ensiklopedi para mufassir dunia Mu’jam al-Mufassirin.

  1. Kitabul Kaukabain al-Nirain fi Halli alfazi al-Jalalain

Penulis kitab ini adalah ‘Atiyatullah bin ‘Attiyah al-Burhani, Al-Ajhuri (w. 1190 H/1776 M). ia merupakan pakar fiqih dan tafsir yang berasal dari daerah Ajhur Mesir. Ia belajar dan mengajar di Al-Azhar Kairo dan melahirkan beberapa kitab. Di antara kitab lainnya yaitu Irsyadul Rahman li asbab al-Nuzul wal Naskh wa al-Mutasyabih min al-Qur’an.

Baca juga: Al-Quran Memuliakan Ibu, Tuntunan Islam dalam Memperlakukan Ibu

  1. Hasiyah ala Tafsir al-Jalalain Ibrahim bin Muhammad al-Jarim

Ibrahim bin Muhammad al-Jarim memiliki nama lengkap Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Muhsin al-Idrisi al-Syafi’i, Burhanuddin al-Jarim (w. 1271 H/1853 M). Ia dikenal sebagai ahli nahwu dan mengetahui banyak tafsir Al-Qur’an. Ia lahir dan wafat dari Tsaghrur Rasyid Mesir.

  1. Hasiyah ala Tafsir al-Jalalain Ali bin Muhammad al-Aqibi al-Ansari Afifuddin

Penulis Hasiyah ini merupakan orang yang alim dan ahli dalam berbagai bidang, seperti nahwu, tafsir, ushul fiqh, dan hadis. Ia lahir dan wafat di Ti’z salah satu daerah di Yaman. Ia wafat pada 1101 H/1690 M.

  1. Qabsu al-Nirain ‘ala Tafsir al-Jalalain

Hasiyah ini ditulis oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakr al-Alqami. Ia dikenal dengan nama Syamsuddin, sosok yang piawai dalam fiqih, tafsir, dan hadis. Ia merupakan murid dari Jalaluddin al-Suyuthi dan menyelesaikan kitab penjelas ini pada tahun 952 H.

Baca juga: Perjanjian Manusia dengan Allah Sebelum Lahir ke Dunia

  1. Hasiyah ala Tafsir al-Jalalain Ahmad bin Abdul Karim al-Tirmanini

Nama lengkap penulis kitab ini adalah Ahmad bin Abdul Karim bin Isa bin Ahmad Ni’matillah al-Tirmanini (w. 1293 H/ 1896 M). Ia merupakan pakar di bidang tafsir, mantiq, nahwu, dan sufi yang zuhud. Ia berasal dari Tirmain, Aleppo Suriah yang belajar di Al-Azhar dan menjadi juru fatwa di daerah asalnya. Selain menulis Hasiyah Tafsir Jalalain, ia juga menulis Hasiyah Tafsir al-Baidhawi.

Hasiyah Tafsir Jalalain dari ulama Madzhab Maliki.

Berikut ini adalah kitab hasiyah yang ditulis oleh ulama dari madzhab Maliki:

  1. Hasiyah ala Tafsir al-Jalalain Muhammad bin al-Hasan al-Janawi

Penulis kitab ini bernama lengkap Muhammad bin al-Hasan al-Janawi al-Hasani al-Titwani, Abu Abdillah. Ia merupakan pakar fiqih madzhab Maliki yang juga piawai dalam tafsir, ushul fiqih dan ilmu lainnya. Ia lahir di Madsyar (Azjan), singgah di Miknas dan wafat di Marakisy Maroko. Selain menulis Hasiyah Tafsir Jalalain, ia juga menulis Hasiyah ala Anwar Al-Tanzil fi Tafsir lil Baidhawi.

Demikian 8 dari 16 kitab Hasiyah Tafsir Jalalain. Untuk 8 kitab lainnya akan kami sajikan dalam artikel berikutnya. Bersambung..

Zainal Abidin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktif di kajian Islam Nusantara Center dan Forum Lingkar Pena. Minat pada kajian manuskrip mushaf al-Quran.
- Advertisment -

ARTIKEL TERBARU

4 aspek penting dalam tadabur ayat puasa Ramadan

Empat Aspek Penting dalam Tadabur Ayat tentang Puasa Ramadan

0
Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seorang muslim. Setiap muslim dibebankan untuk melaksanakannya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Swt. Nas yang disepakati sebagai dalil kewajiban...