Fikru Jayyid Husain

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, minat kajian studi Islam dan Studi Tafsir secara khusus

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Mengurai Maqashid Puasa sebagai Sarana Pendidikan Karakter

Sudah masyhur dipahami bahwa puasa dalam definisi syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan mulai fajar hingga terbenamnya matahari disertai niat. Namun, para ulama tidak hanya berhenti pada definisi itu saja. Mereka mengurai adanya...

Tafsir Surah al-Maidah Ayat 8: Tetap Adil Meski Membenci!

Bersikap adil dan objektif kepada pihak yang tidak disenangi adalah hal yang berat. Sebab itu, Allah swt. dalam surah al-Maidah ayat 8 secara khusus memerintahkan orang yang beriman agar senantiasa menegakkan keadilan atas nama-Nya, meskipun itu terhadap...

Keberislaman Ratu Saba dan Nilai Kesetaraan Hamba Allah

Pada tataran konseptual, tulisan ini memiliki cara pandang yang sama dengan apa yang penulis sampaikan pada Menilik Isi Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba, yaitu mengisahkan cerita yang ada dalam Alquran dengan menautkannya pada konteks sejarah dakwah...

Menilik Isi Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba

Kisah Alquran menarik dikaji karena efektivitasnya dalam memberi ibrah melalui narasi yang lebih lembut dan tidak menggurui. Sifat tidak menggurui ini muncul karena memang kisah memiliki pesan tersirat. Tersiratnya pesan kisah Alquran berimplikasi pada dinamika penjelasan ibrahnya...

Penafsiran Maqasidi Syekh Nawawi al-Bantani Pada Kitab Marah Labid

Tafsir Maqasidi bukan lagi istilah yang asing di telinga para pengkaji studi Al-Qur’an beberapa tahun terakhir. Beberapa tokoh modern ternama, seperti Ibnu ‘Asyur, Rasyid Ridha, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradhawi, dan Taha Jabir al-Alwani memberi banyak kontribusi terhadap...