Kusroni

Dosen STAI Al Fithrah Surabaya

Artikel Terbaru

Amalan Alquran untuk Penyakit Beser hingga Batu Ginjal

Di samping jalan medis, membaca ayat Alquran menjadi salah satu solusi bagi masyarakat muslim untuk mengobati berbagai macam penyakit. Alquran sendiri menyebut dirinya sebagai...

Tafsir Surah Ali ‘Imran [3]: 102; Takwa Sebagai Bentuk Proteksi Diri

Takwa sering diartikan sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Allah Swt. Arti takwa secara umum adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt....

Jalaluddin Rumi: Seni Mengatasi Patah Hati

Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar abad ke-13 dan juga seorang darwis yang namanya sangat terkenal bukan hanya di kalangan umat muslim, namun juga...

Empat Aspek Penting dalam Tadabur Ayat tentang Puasa Ramadan

Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seorang muslim. Setiap muslim dibebankan untuk melaksanakannya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Swt. Nas yang disepakati sebagai dalil kewajiban...

Mengenal Mufasir Sufi; Husamuddin al-Bidlisi

Abu Idris Maulana Husamuddin ‘Ali al-Bidlisi adalah penulis tafsir sufi Jami’ al-Tanzil wa al-Ta’wil. Ulama asal Bitlis (kini masuk wilayah Turki) ini tidak diketahui...

Babak Baru Standarisasi Mushaf Indonesia

Tahun 2019 agaknya menjadi tahun yang penting bagi dunia permushafan Indonesia. Ragam produk mushaf yang diterbitkan Kementerian Agama (selanjutnya disingkat Kemenag) seolah menandai “babak...

Artikel Penulis

Hikmah dalam Polemik Rumah Tangga Zayd bin Haritsah dan Zainab binti Jahsyi

Zayd bin Haritsah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw. yang istimewa, karena dia adalah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut secara eksplisit dalam Alquran. Zayd bin Haritsah awalnya adalah seorang budak, yang kemudian dimerdekakan dan dijadikan...

Hadis Tentang Istigfar Rasulullah dan Tafsir Surah Al-Fath Ayat 1-2

Hadis yang lumayan popular di kalangan beberapa mubaligh atau dai di antaranya adalah ahadis tentang istigfar Rasulullah saw. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah setiap hari membaca istigfar seratus kali. Hadis yang cukup popular ini termuat dalam...

Tafsir Isyari Lafaz Basmalah Menurut KH. Achmad Asrori al-Ishaqi

Sebagai salah satu jenis pendekatan dalam menguak makna Alquran, pendekatan sufistik saat ini semakin banyak digemari oleh para sarjana dan peneliti Alquran. Meskipun pada awal kemunculannya terjadi pro dan kontra, tafsir sufistik, atau dalam istilah lain disebut...

Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 45-46: Menguak Makna Eksoteris dan Esoteris Ayat Khusyuk

Al-Qur’an banyak menyinggung kata khusyuk dalam beragam derivasinya. Berdasarkan data dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Ma'ani al-Qur'an al-Adhim, karya Muhammad Bassam Rusydi al-Zayn, terdapat 16 ayat yang menggunakan akar kata yang sama dengan kata khusyuk. Dari jumlah...

Salat dan Amar Makruf Nahi Mungkar, Adakah Kaitannya? Simak Tafsirnya

Salat merupakan salah satu kewajiban utama dalam Islam. Al-Quran berkali-kali menyebut salat dalam ragam konteks dan nilai. Di antara sekian penyebutan itu, yang menarik untuk diulas adalah penyebutan salat dalam kaitannya dengan amar makruf nahi mungkar. Paling...