Shafwatul Insani

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Artikel Terbaru

Artikel Penulis

Pahami Lima Posisi Anak dalam Al-Quran

Anak merupakan karunia yang Allah berikan kepada manusia. Ia merupakan amanat dari Allah serta ladang pahala bagi orang tuanya. Anak juga menjadi sumber kebahagian dan batu ujian keimanan bagi orang tua. Islam sebagai agama yang rahmatal lil'alamin...

Pandangan W. Montgomery Watt Tentang Pengumpulan Al-Quran dan Kritik Atasnya

Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu mukjizatnya dan kitab suci umat Islam sepanjang zaman. Al-Quran selalu mempunyai daya tarik untuk dikaji lebih lanjut. Pengkajian terhadap al-Quran pun terus dilakukan sampai sekarang...

Media Sosial dan Urgensi Tabayun Menurut Al-Quran dan Hadits

Media sosial merupakan sarana komunika virtual yang sangat membantu masyarakat dalam banyak hal, baik itu dalam berkomunikasi, berinteraksi, bertukar informasi dan mengekspresikan diri. Dalam hal ini sarana sosial budaya memang sengaja dibuat untuk sebuah keperluan interaksi antar...

Pemikiran Ignaz Goldziher Tentang Qira’at Al-Qur’an

Kajian terhadap studi Al-Quran yang dilakukan oleh kaum orientalis, sebagian bertujuan untuk meragukan keotentikan Al-Quran, namun walaupun demikian kajian-kajian yang dilakukan tersebut tidak semuanya melahirkan pengaruh yang negatif, tetap ada sisi positif yang dapat diambil. Salah satu...

Lima Makna Kata Jaza’ dalam Al-Quran

Kata Jaza' berasal dari akar kata جَزَى يجزئ جَزَاءً yang memiliki arti upah, imbalan ataupun balasan . Akan tetapi jika dilihat dalam kitab Mu'jam al-Wasith karya Ibrahim Musthofa, kata jaza' dimaknai dengan "الثواب و العقاب " yaitu...