Siti Robikah

Pegiat Gender, Alumni Sekolah Kemanusiaan dan Kebudayaan Maarif Institute 3

Artikel Terbaru

Tafsir Ahkam: Serba-Serbi Kesunnahan Memotong Kuku dalam Islam

Islam memberikan perhatian terhadap kebersihan dan kerapian penampilan. Ini ditunjukkan dengan disyariatkannya kesunnahan memotong kuku. Aktivitas memotong kuku, meski tampak remeh, memperoleh perhatian dalam...

Kedudukan Manusia Sebagai Khalifah Allah Swt di Muka Bumi

Kata khalifah secara harfiah diartikan dengan “pengganti, wakil.” Khalifah Allah berarti pengganti Allah, atau wakil Allah. Khalifatullah fil ardh, artinya “pengganti atau wakil Allah...

Kajian Kata Mukjizat dalam Al-Quran dan Aspek Kemukjizatan Al-Quran

Kata mukjizat terambil dari bahasa Arab, mu’jizah (معجزة), yang berarti sesuatu yang dapat membuat lemah atau tak mampu. Kamus Besar Bahasa Indonesia V kita...

Tafsir Surah An-Najm Ayat 1-2

Pada Tafsir Surah An-Najm Ayat 1-2 ini menceritakan tentang sumpah Allah terhadap bintang dan kebenaran tentang Nabi Muhammad saw.  Dijelaskan dalam Tafsir Surah An-Najm...

Kajian Makna Kata Sarab (Fatamorgana) dalam Al-Quran dan Hikmahnya

Dalam KBBI, fatamorgana memiliki dua pengertian. Pertama, gejala optis pada objek yang panas sehingga nampak seperti genangan air. Kedua, hal yang besifat khayalan dan...

Mengenal Hukum Wadh’i dan Contohnya dalam Al-Qur’an

Hukum Islam secara terminologi disebut sebagai syariat atau hukum syar’i yang memuat  ketentuan Allah Ta’ala bagi hambanya. Sedangkan syariat sendiri bersumber dari kitabullah dan...

Artikel Penulis

Mengenal Terma-Terma Perempuan dalam Al-Quran

Perempuan menjadi salah satu tema yang masih banyak dibahas dan diperdebatkan. Al-Quran menjelaskan terma perempuan dengan menggunakan tiga kata yaitu al-mar’ah, an-nisa dan al-untsa. Adanya kesalahan penafsiran yang dianggap masih mengandung budaya patriarki salah satunya dikarenakan mufasir...

Bolehkah Perempuan Menjadi Pemimpin Publik? Qiraah Maqashidiyah atas Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis

Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis dalam Al-Quran dijelaskan dalam QS. An-Naml : 23-44. Dalam Al-Quran, Ratu Balqis menjadi simbol adanya seorang perempuan yang mampu menjadi pemimpin di sebuah kerajaan dengan sangat piawai dan sangat gemilang. Adanya...

Nilai Kesetaraan Hingga Evaluasi Diri; Qiraah Maqashidiyah Kisah Nabi Adam

Kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran tersebar di berbagai surat. Misal kisah Nabi Adam as. Untuk memahami kisah Nabi dalam Al-Quran dibutuhkan pendekatan yang dapat memberikan pemahaman secara komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu tafsir maqashidi. Qiraah Maqasidiyah...

Mengenal Mustansir Mir dan Unsur-Unsur Sastra Dalam Al-Quran

Setelah Amin Al-Khulli, lahirlah banyak tokoh yang mencoba memahami Al-Quran dengan menggunakan pendekatan sastra. Salah satunya yaitu Mustansir Mir. Sama dengan Amin Al Khulli, seorang tokoh mufasir yang berpendapat bahwa Al-Quran merupakan kitab bahasa Arab paling besar...

Tafsir Taj Al-Muslimin min Kalami Rabbi Al-Alamin: Karya Tafsir Kedua KH. Misbah Mustafa

Dalam dunia penafsiran Al-Quran, ketika menyebut KH. Misbah Mustafa, pasti langsung teringat pada karya tafsirnya, yaitu Tafsir Iklil. Namun ternyata karya tafsir beliau tidak hanya itu, karya tafsir Al-Qurannya yang lain yaitu Kitab Taj Al-Muslimin min Kalami...